คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 32

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 32

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2560, 2561 และ 2562
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562

2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ทาง E-mail : pnat2557@gmail.comเท่านั้น (ไม่รับแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์) และหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

3. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและจะแจ้งผลการอนุมัติทาง E-mail ให้ผู้ขอรับทุนทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอรับทุนฯ จะต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

4. หากได้รับอนุมัติทุนแล้ว มีการยกเลิกการรับทุน จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิการรับทุนไปแล้ว

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมฯ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. ด้วย

6. ในการรับขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย