คณะกรรมการสมาคม
รศ. รัชนี สีดา
นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์รัชนี  สีดา
คณะกรรมการ สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย Pediatric Nurses Association of Thailand
ผศ. วีรยา จึงสมเจตไพศาล
อุปนายก
รองศาสตราจารย์วิไล  เลิศธรรมเทวี
รศ. อัจฉรา เปรื่องเวทย์
นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์อัจฉรา เปรื่องเวทย์
รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  จินตนาดิลก
รศ. ดร. ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ
เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกข์  วิเชียรเจริญ
ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา  จันทร์เปีย
รศ. บุญเพียร จันทวัฒนา
ประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์บุญเพียร	 จันทวัฒนา
ผศ. ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
อ. กาญจนา ครองธรรมชาติ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
นางทิพยา ถนัดช่าง
กรรมการ
นางทิพยา ถนัดช่าง
นางสาวชุลีพร ศรศรี
กรรมการ
นางสาวชุลีพร ศรศรี
นางสาวธชพร เทศะศิลป์
กรรมการ
นางสาวธชพร เทศะศิลป์
ผศ. ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
นางพวงพร กอจรัญจิตต์
กรรมการ
นางวารุณี วัชรเสวี
ที่ปรึกษา สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย Pediatric Nurses Association of Thailand
รศ. ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
รศ. ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา
รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
นางกาญจนา ผลละออ
นางกาญจนา ผลละออ
ผศ. ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผศ. ดร.จริยา วิทยะศุภร
รศ. ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
รศ. ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
รศ. ศศิธร วรรณพงษ์
รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์