คณะกรรมการสมาคม
รศ. รัชนี สีดา
นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์รัชนี  สีดา
คณะกรรมการ สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย Pediatric Nurses Association of Thailand
ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย
อุปนายก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา  จันทร์เปีย
รศ. วีรยา จึงสมเจตไพศาล
เลขานุการและประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล
รศ. ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
รศ. ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
รศ. ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
พว.ธชพร เทศะศิลป์
วิเทศสัมพันธ์
พว.ธชพร เทศะศิลป์
อาจารย์ ดร.สาธิมา สุระธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
อาจารย์ ดร.สาธิมา สุระธรรม
รศ. ดร. ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกข์  วิเชียรเจริญ
รศ. ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
พว.ทิพยา ถนัดช่าง
กรรมการ
พว.ทิพยา ถนัดช่าง
พว.ชุลีพร ศรศรี
กรรมการ
พว.ชุลีพร ศรศรี
พว.สุจิตรา เอิบอาบ
กรรมการ
พว.สุจิตรา เอิบอาบ
พว.รัชนีบูลย์ เงินวิลัย
กรรมการ
พว.รัชนีบูลย์ เงินวิลัย
พว.มนวรรธน์ เลื่อมนรินทร์
กรรมการ
พว.มนวรรธน์ เลื่อมนรินทร์