วัตถุประสงค์สมาคม

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการให้บริการการพยาบาลด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด เด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
  2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ทั่วประเทศ
  3. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล
  4. ไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง