สมัครสมาชิกสมาคม

สมัครสมาชิกสมาคม

การชำระค่าสมัคร

  1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  2. ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016 – 441330 - 7
  3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (ใบ slip ธนาคาร) แนบไปกับใบสมัครด้วย

หมายเหตุ

  1. ใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารเพิ่มได้
  2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
    ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  3. กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 02-412-9079 หรือ 097-250-4120
    หรือ 080-058-4373 หรือ Email : srashanee2491@gmail.com