สารจากนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์รัชนี  สีดา

รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา
นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

ในนามของสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ขอต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่ www.thaichildhealth.com ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกคน

จากประสบการณ์ในการดำเนินงานชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย มาเกือบ 18 ปี ชมรมฯได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรในวิชาชีพการพยาบาลที่เป็น นิติบุคล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลด้านการพยาบาลเด็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อประโยชน์ของประชากรเด็กทุกวัย ในประเทศไทย ด้วยปณิธานที่ว่า “การพยาบาลเด็กก้าวไกล... สุขภาพเด็กไทยแข็งแรง”

ดั้งนั้นหากสมาชิกและผู้สนใจต้องการข้อมูล/สาระเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กในเรื่องใด สามารถติดต่อสมาคมตามที่อยู่ หรือ www.thaichildhealth.com หรือ www.facebook.com/สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย สมาคมฯยินดีและเต็มใจที่จะตอบข้อซักถามตลอดเวลา และหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Website หรือ กิจกรรมของสมาคมฯ เรายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ

ขอต้อนรับเข้าสู่ www.thaichildhealth.com ด้วยความยินดี