สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิก สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

  1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมได้
  2. เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคม
  3. มีสิทธิขอรับการสนันสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
  4. มีสิทธิขอทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่เกิน 30,000 บาท / เรื่อง
  5. มีสิทธิขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 5,000 บาท / เรื่อง
  6. มีสิทธิขอทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท / เรื่อง
  7. ได้รับข่าวสารของสมาคม อย่างต่อเนื่อง
  8. สิทธิพิเศษอื่นๆ ตามมติของคณะกรรมการสมาคม