วิสัยทัศน์
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางการพยาบาลเด็กและครอบครัวในประเทศไทย และจะเป็นองค์กรผู้นำทางการพยาบาลเด็กในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ภายในปี พ.ศ. 2560
ประวัติความเป็นมา
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ Pediatric Nurses Association of Thailand เป็นองค์กรวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยเด็กทุกวัย จากทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยคาดหวังว่าการพัฒนาการคุณภาพการบริการดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวต่อไป
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย กับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 2539 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับผู้บริหารของงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับเพื่อนร่วมวิชาชีพจากสถาบันอื่น เช่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วชิรพยาบาลและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการก่อตั้งชมรมฯ จนประสบความสำเร็จในเดือน ตุลาคม 2539
คณะกรรมการสมาคม
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรในวิชาชีพการพยาบาลที่เป็น นิติบุคล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลด้านการพยาบาลเด็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อประโยชน์ของประชากรเด็กทุกวัย ในประเทศไทย ด้วยปณิธานที่ว่า “การพยาบาลเด็กก้าวไกล... สุขภาพเด็กไทยแข็งแรง”
คณะกรรมการสมาคม