แผนการดำเนินงานสมาคม

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557-2560 ไว้ดังนี้

  1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการของสมาชิกโดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Pediatric Nurses Association : APPNA) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศฮ่องกง
  3. สนับสนุนการวิจัยของสมชิก รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
  4. พัฒนา Clinical Nursing Practice Guidelines (CNPG) ด้านการพยาบาลเด็ก เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานของพยาบาลเด็ก
  5. เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารของ APPNA ซึ่งนายกสมาคม ( รองศาสตราจารย์ รัชนี สีดา ) จะเข้ารับตำแหน่ง President วาระ พ.ศ. 2559-2561 โดยจะมีพีธีส่งมอบตำแหน่งใน วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย