การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Asia Pacific Congress of Pediatric Nursing (APCPN)

1. เรื่อง : Pediatric Nursing Care during COVID-19 Pandemic: Thailand experience
ประเภท : Plenary session
ผู้นําเสนอ : พว. ธชพร เทศะศิลป์

หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

2. เรื่อง : Incidence and Rick Factor of Retinopathy of Prematurity, A 10-Year Experience of A Single-Center, Referral, Hospital
ประเภท : Oral Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. กัญญา จุฑาสมิต

หัวหน้าหอผู้ป่วยอรรถกระวีสุนทร งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

3. เรื่อง : The Integrated Breast Massage Versus Breast Massage In Lactation For Lactational Blocked Milk Duct Treatment: A Single Center, Stratified Randomized Controlled Trial
ประเภท : Oral Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. นุชนารถ มั่นสิทธิกุล

งานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

4. เรื่อง : Effects of Implementing The Modified Newborn Early Warning Scoring (NEWS) In Neonatal Care, The Queen Sirikit National Institute of Child Health
ประเภท : Oral Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. เอื้องดอย ตันฑพงศ์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

5. เรื่อง : The Effect of Educational Program Using Cartoon Animation Video for Caregivers of Children with Epilepsy
ประเภท : Oral Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. วรรษา แซ่อุ่ย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

6. เรื่อง : The Effect of Knowledge Management Program of Nurses for Practice on Pediatric Patient with Central Venous Catheters Care Guidelines at Pediatric’s Surgical Ward
ประเภท : Oral Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. ชุติมา สุดประเสริฐ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

7. เรื่อง : Validity and Reliability of Self Care Behavior Assessment Questionnaire for Adolescent with Systemic Lupus Erythematosus
ประเภท : Poster Presentation
ผู้นําเสนอ : พว. ทรงศิริ คล้ายคลึง

งานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช