การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13

“โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ”

Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being

วันที่ 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ