คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

 

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2559 และ 2560
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2559 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560

2. ดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมทาง Online ที่ www.thaichildhealth.com/สมัครประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนและขอรับค่าลงทะเบียนคืนในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. เท่านั้น

3. Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com หลังจากกรอกแบบฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมายังสมาคมฯ ที่ E-mail : pnat2557@gmail.com

4. หลังจากสมัครและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 – 16.30 น. ด้วย

Download แบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน