คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2559, 2560 และ 2561
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2559 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561

2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com

3. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและจะแจ้งผลการอนุมัติทาง E-mail ให้ผู้ขอรับทุนทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 หลังจากได้รับอนุมัติแล้วผู้ขอรับทุนฯ จะต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

4. หลังจากสมัครและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฯ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ด้วย  ( Download แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 )

Download แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ 2019