คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2565 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2560, 2561 และ 2562
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562

2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:00 น. ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์)

3. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและจะแจ้งผลการอนุมัติทาง E-mail ให้ผู้ขอรับทุนทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หลังจากได้รับอนุมัติแล้วผู้ขอรับทุนฯ จะต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

4. หากได้รับการอนุมัติทุนแล้ว มีการยกเลิกการรับทุน จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิการรับทุนไปแล้ว

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ด้วย 

6. ในการรับขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกของสมาคมฯด้วย

ดาวน์โหลด
แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ ประจำปี 2565
  ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565