คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2566 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2561, 2562 และ 2565
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2565

2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น. ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์)

3. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและจะแจ้งผลการอนุมัติทาง E-mail ให้ผู้ขอรับทุนทราบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 หลังจากได้รับอนุมัติแล้วผู้ขอรับทุนฯ จะต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566

4. หากได้รับการอนุมัติทุนแล้ว มีการยกเลิกการรับทุน จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิการรับทุนไปแล้ว

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15.45 – 16.30 น. ด้วย 

6. ในการรับขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกของสมาคมฯด้วย

ดาวน์โหลด
แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
  ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566