คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

คำชี้แจง
สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567

สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2566 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2562, 2565 และ 2566
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2565 และ  รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2566

2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00 น. ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์)

3. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและจะแจ้งผลการอนุมัติทาง E-mail ให้ผู้ขอรับทุนทราบภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หลังจากได้รับอนุมัติแล้วผู้ขอรับทุนฯ จะต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

4. หากได้รับการอนุมัติทุนแล้ว มีการยกเลิกการรับทุน จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิการรับทุนไปแล้ว

5. ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 – 17.00 น. ด้วย 

6. ในการรับขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกของสมาคมฯด้วย

ดาวน์โหลด
แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ ประจำปี 2567
  ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567