เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565

 1. Pediatric Nursing Roles in Next Normal Life
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์รัชนี สีดา
  .
 2. Update Management for Children with COVID-19 and Long COVID Essential issues for nurse
  บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรศรี วิทวัสมงคล
  .
 3. Pediatric Nursing Care during COVID-19 Pandemic Thailand experience
  บรรยายโดย พว.ธชพร เทศะศิลป์
  .
 4. การเปรียบเทียบผลของการนวดระบายน้ำนมแบบดั้งเดิมและแบบบูรณาการผสมผสานประยุกต์ ต่อขนาด ของก้อนในเต้านมที่เกิดจากท่อน้ำนมอุดตันในมารดาระยะให้นมบุตร
  บรรยายโดย พว.นุชนารถ มั่นสิทธิกุล
  .
 5. Effects of Implementing the Newborn Modified Early Warning Scoring (NEWS) in Neonatal Care, Queen Sirikit National Institute of Child Health
  บรรยายโดย พว.เอื้องดอย ตันฑพงศ์
  .
 6. การลดอัตราการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมของทารกแรกเกิดใน NICU  (เอกสารแนบ)
  บรรยายโดย พว.วราภรณ์ เตชตรีสุคนธ์
  .
 7. Update on Health and Well-being of Thai Children : special issues for Pediatric Nurses
  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ
  .
 8. Feeding problems in Infants and Toddlers (เอกสารแนบ)
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
  .
 9. ผลกระทบของกัญชาต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน : สิ่งที่พยาบาลควรตระหนัก
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู
  .
 10. Current Respiratory Problems in Children and Management Update
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์
  .
 11. Pediatric Nursing Quality Indicators : QSNICH experiences
  บรรยายโดย พว.เสริมศรี บุญมั่น
  .
 12. Pediatric Nursing Quality Indicators : Siriraj experiences
  บรรยายโดย พว.ชุลีพร ศรศรี
  .
 13. Evidence – Based Guideline in Breastfeeding : How to write a quality guideline
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง
  .
 14. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการการป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารกในประเทศไทย
  บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์
  .
 15. Respiratory Nursing Care in Children with COVID-19
  บรรยายโดย พว.ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ
  .
 16. Homemade valved holding chambers for children with Airway Hyperresponsiveness
  บรรยายโดย พว.เกษณี ไชยคำมิ่ง
  .
 17. Care of Children with CPAP & BIPAP
  บรรยายโดย พว.สมรัฐ ศรีชัย