แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณทิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล