แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

dr.yajai-02
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล