เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

 1. บทบาทผู้นำทางการพยาบาลเด็กในยุค VUCA
  บรรยายโดย นางสาวเอื้องดอย ตันฑพงศ์
  .
 2. Healthy Association in Next Normal Life
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์รัชนี สีดา
  .
 3. Neonatal Update : Hot issues for nurse
  บรรยายโดย อาจารย์ แพทย์หญิงบูรณี เศวตสุทธิพันธ์
  .
 4. Nursing Management Update of Critically-ill Neonates : Special issues
  บรรยายโดย พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
  .
 5. สถานการณ์โรคติดเชื้อและโรคติดต่อในประเทศไทย : สิ่งที่พยาบาลเด็กควรรู้
  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  .
 6. การวิเคราะห์งานวิจัยด้านจิตสังคมของผู้ป่วยเด็กและผู้ดูแล
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
  .
 7. การดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านโดยประยุกต์ใช้แนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : กรณีตัวอย่าง
  บรรยายโดย พว.กันยารัตน์ วงษ์เหมือน
  .
 8. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่รักษาด้วยแฟคเตอร์แบบป้องกันขนาดต่ำเทียบกับผู้ป่วยที่รักษาด้วยแฟคเตอร์แบบตามอาการเมื่อเลือดออก
  บรรยายโดย พว.จุฑารัตน์ บุญหนุน
  .
 9. ความไวและความจำเพาะของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับบาร์เดนคิวดีในผู้ป่วยเด็ก (ฉบับภาษาไทย)
  บรรยายโดย พว.ชุติมา สุดประเสริฐ
  .
 10. การประยุกต์การประเมินพัฒนาการเด็กในการปฏิบัติการพยาบาล
  บรรยายโดย พว. ขิ่ม สกุลนุ่ม
  .
 11. Risk Management in Pediatric Nursing
  บรรยายโดย พว.สุจิตรา เอิบอาบ
  .
 12. Patient safety in Pediatric Critical Care Setting
  บรรยายโดย พว.ศิริพร สังขมาลย์
  .
 13. Implication of WHO Child Growth Standards and National Growth Reference for Thai Children
  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
  .
 14. Update Management of Critically ill Children : Special issues for nurses
  บรรยายโดย อาจารย์ นายแพทย์สุวิกรม ลอว์
  .
 15. Clinical Supervision in Pediatric Nursing
  บรรยายโดย พว. ธชพร เทศะศิลป์
  .