Monthly Archives: October 2015

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม พ่อ แม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและเลี้ยงดูให้เด็ก “ดีและเก่ง” มีหลักปฏิบัติดังนี้ 1 หลีกเลี่ยงการขู่ หรือบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและต่อต้าน แต่ควรเลือกให้เด็กทำในสิ่งที่ เด็กสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนใจยาวนาน มีสมาธิมากขึ้น และมีความสุขอยากจะค้นคว้าและเรียนรู้ยิ่งขึ้น พ่อ แม่หรือผู้เลี้ยงดูควรกล่าวชื่นชมในความตั้งใจและพยายามเรียนรู้ของเด็ก หลีกเลี่ยงการตำหนิ ติเตียน หรือดุว่าเมื่อเด็กทำได้ไม่ดี หรือทำได้ไม่ถูกใจ 2 หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการสื่อสาร/สอน เพราะจะทำให้เด็กเกิดความกดดัน และเป็นภาพที่เลวร้ายในใจ 3 หลีกเลี่ยงการคาดหวังในสิ่งที่เกินวัย หรือไม่ควรประคบประหงม/ปกป้องจนเกินไป ควรฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในตัวเด็ก ทำให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง และเกิดความภูมิใจเมื่อทำได้ด้วยตนเอง 4 สอนและเป็นตัวอย่างในการเข้าอกเข้าใจ และเห็นใจผู้อื่น เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและประพฤติตามโดยพ่อ … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง