Category Archives: บทความน่ารู้

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

1. สุขภาพเด็กไทยวันนี้ เป็น อยู่ อย่างไร – รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2. Breastfeeding Update 2019 – ผศ.ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 3. การกระตุ้นพัฒนาการและการคัดกรองเพื่ออนาคตเด็กไทย จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ – พว.สัณฆ์ฤทัย พิลา 4. Transforming Care at the Bedside Nursing Quality Improvement in Pediatric Patient – พว.ธชพร เทศะศิลป์ 5. การจัดการการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ การวิจัยเชิงคุณภาพ – ผศ.ดร.อรุณรัตน์ … Continue reading

Posted in การประชุมวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, บทความน่ารู้, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ | Comments Off on เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

1. Roles of Pediatric Nurses in Digital World – รศ. รัชนี สีดา 2. Pediatric Health Assessment : Essential Skills for Nurses – รศ.รัชนี สีดา 3. ปัญหาและยุทธศาสตร์การควบคุมโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก – ศ.พญ. อุษา ทิสยากร 4. Palliative Care: Current Issues and Update – ศ. นพ. … Continue reading

Posted in การประชุมวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, บทความน่ารู้, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ | Comments Off on เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asia Pacific Congress of Pediatric Nursing (APCPN)

Click to download Program & Abstract Book 6th APCPN 2018

Posted in การประชุมวิชาการ, บทความน่ารู้, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ | Tagged | Comments Off on เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asia Pacific Congress of Pediatric Nursing (APCPN)

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ APPNC 2017

Click to download APPNC 2017 Booklet

Posted in การประชุมวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ | Comments Off on เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ APPNC 2017

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29

Asthma 3 2 1 Action – ผศ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์ Innovations in Prevention of Infectious Diseases – ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ การนำผลงานวิจัย การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน – พว. ลดาวรรณ อุบล การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย – รศ. ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล การสร้างภูมิคุ้มกันโรค บทาทเชิงรุกสำหรับพยาบาล – ผศ.ดร. ปรีย์กมล ปรีชายุทธ เตียงอบอุ่นรัก– พว.นิตยา … Continue reading

Posted in การประชุมวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ | Comments Off on เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29

มารู้จักโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กกันเถอะ 

อ.ดร. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ท่านทราบหรือไม่ว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในเด็กและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด  จากสถิติทั้งในและต่างประเทศพบเด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถึงร้อยละ 70-80 ของโรคหัวใจในเด็กทั้งหมด สำหรับในประเทศไทย พบว่าในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคหัวใจ 7,000 – 10,000 คน ดังนั้น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจึงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดคืออะไร โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เกิดจากความผิดปกติของขั้นตอนการสร้างหัวใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา พบโรคนี้ในทารกแรกเกิดมีชีวิตถึง 8 ใน 1,000 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 50 ไม่มีอาการ ที่เหลือมีอาการเขียว หรือ หัวใจวายร่วมด้วยอย่างละเท่าๆกัน ที่อาจเสียชีวิตก่อนเกิด บางรายเริ่มมีอาการหรือตรวจพบตั้งแต่แรกเกิด หรือ ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติในสัปดาห์แรก บางรายตรวจพบเมื่ออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด หรือ … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Tagged | Comments Off on มารู้จักโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กกันเถอะ 

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม พ่อ แม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและเลี้ยงดูให้เด็ก “ดีและเก่ง” มีหลักปฏิบัติดังนี้ 1 หลีกเลี่ยงการขู่ หรือบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและต่อต้าน แต่ควรเลือกให้เด็กทำในสิ่งที่ เด็กสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนใจยาวนาน มีสมาธิมากขึ้น และมีความสุขอยากจะค้นคว้าและเรียนรู้ยิ่งขึ้น พ่อ แม่หรือผู้เลี้ยงดูควรกล่าวชื่นชมในความตั้งใจและพยายามเรียนรู้ของเด็ก หลีกเลี่ยงการตำหนิ ติเตียน หรือดุว่าเมื่อเด็กทำได้ไม่ดี หรือทำได้ไม่ถูกใจ 2 หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการสื่อสาร/สอน เพราะจะทำให้เด็กเกิดความกดดัน และเป็นภาพที่เลวร้ายในใจ 3 หลีกเลี่ยงการคาดหวังในสิ่งที่เกินวัย หรือไม่ควรประคบประหงม/ปกป้องจนเกินไป ควรฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในตัวเด็ก ทำให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง และเกิดความภูมิใจเมื่อทำได้ด้วยตนเอง 4 สอนและเป็นตัวอย่างในการเข้าอกเข้าใจ และเห็นใจผู้อื่น เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและประพฤติตามโดยพ่อ … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง

นวัตกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์”

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on นวัตกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์”

ถึงคราว…ดาวกระจาย

เรื่องเล่า :  ถึงคราว…ดาวกระจาย ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม 2554 ของหน่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นางอนงค์ สุขโข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางบุณณดา วงศ์จารุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 10 พ.ย.54 และเป็นวันที่ดิฉันโชคดีได้รับเลือกให้เป็นพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วยเด็ก ไปโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดอายุราชการ 26 ปี 6 เดือน 9 วัน ของดิฉันไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อนเลย ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ลุ้นมาตลอดว่าจะโชคดีได้ไปส่งเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดย เฮลิคอปเตอร์หรือเปล่า เพราะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันกลัวการนั่งเครื่องบินมาก จึงมีความวิตกกังวลมาตลอด สุดท้ายก็มีน้องพยาบาลผู้โชคดีได้ทำหน้าที่นี้ไปก่อนแล้ว เด็กหญิง…….. อายุ … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on ถึงคราว…ดาวกระจาย

นิทาน… เรื่องเล่นเล่น

นางสาวสมศรี  แสงสว่างชัย หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก และพยาบาลชำนาญการ  หน่วยพัฒนาการเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช นิทาน  สิ่งที่น่าสนใจ หลายๆคนชื่นชอบ มีอรรถรสชวนให้ติดตาม บ้างก็เล่าเป็นเพลงแหล่  เป็นเพลงกล่อมเด็ก  ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมีการสืบทอดกันมา อาจมีต้นกำเนิดจากเรื่องจริง จินตนาการ  ความเชื่อ หรือสิ่งที่ปฏิบัติตามๆกันมา นำมาเขียนเป็นร้อยกรองร้อยแก้ว  ให้มีความหลากหลาย  ซึ่งเป็นพื้นฐานการเล่นแบบหนึ่ง ปัจจุบันจะเห็นนิทานในรูปแบบหนังสือที่มีรูปภาพสวยงาม ชวนให้สนใจมากขึ้น  ซึ่งนิทานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น  เด็กๆชอบให้เล่านิทาน ถ้าเป็นผู้มีลีลาท่าทางมีการทำน้ำเสียงสูงๆต่ำๆ หรือมีทำนองเล่าขานเป็นกลอน  เด็กจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ นิ่ง ฟังอย่างใจจดใจจ่อ  ถ้ามีอุปกรณ์ประกอบการเล่าด้วยก็ช่วยดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น ในบางครั้งเด็กอาจไม่เข้าใจเรื่องราว แต่ก็เพลินเพลิดมาก เด็กๆที่เข้าใจภาษา จะสร้างภาพขึ้นในสมอง มีการทำงานของสมองในหลายๆส่วน  ถ้าได้เล่านิทานหลายๆเรื่อง และซ้ำๆจะทำให้สมองมีการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทมากขึ้น … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on นิทาน… เรื่องเล่นเล่น