Monthly Archives: April 2023

คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

คำชี้แจง สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566 วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2566 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2561, 2562 และ 2565 ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2565 2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566