Monthly Archives: March 2024

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567Pediatric Nursing Update 2024 1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น 2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร  4. ค่าลงทะเบียนภายในวันที่  7 มิถุนายน 2567   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาทหลังวันที่  7 … Continue reading

Posted in การประชุมวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

คำชี้แจง สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2566 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2562, 2565 และ 2566 ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2562 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2565 และ  รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2566 2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567