Category Archives: ข่าวกิจกรรมสมาคม

การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ (วาระ 2566 – 2568)

Posted in ข่าวกิจกรรมสมาคม, ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ (วาระ 2566 – 2568)

ประกาศรายชื่อกรรมการสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2560 – 2563

Posted in ข่าวกิจกรรมสมาคม, ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on ประกาศรายชื่อกรรมการสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2560 – 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care

ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care : CNPG Development ในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 6/2 อาคาร นครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารสุข

Posted in ข่าวกิจกรรมสมาคม, ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care