Tag Archives: ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย แสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Tagged , | Comments Off on แสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณทิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Tagged , | Comments Off on แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Tagged , | Comments Off on แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล